Kontakt
Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
  Cabajská 10
  949 01   Nitra
  tel.: +421 918398800
  +421917733346
 
  Kontaktná osoba:
  Ing. Ladislav Moravčík
  Predseda Predstavenstva ZPSK
  facebook: Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
 Newsletter
krátky popis banneru
7/10
 Udalosti
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Konferencia v Nitre 19.4.2023

 • Pridané: 24.04.2023   |   20 čítaní / zobrazení

Prikladáme príhovor pána Ing. Ladislava Moravčíka, predsedu predstavenstva Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice:

Vážené dámy, vážení páni a ctení hostia,

Z poverenia členov predstavenstva Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice Vás srdečne vítam na dnešnej konferencii, ktorá má názov Zostane kukurica na Slovensku perspektívnou plodinou?

Konferenciu sme zorganizovali spoločne s mediálnym partnerom Poľnoinfo.sk.

Vítam našich hostí

Vladimíra Gozoru, predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

Martina Kováča, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Jozefa Kissa, generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Paula Finduru, prorektora Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre

Helenu Patasiovú, predsedníčku Agrárnej komory Slovenka

Emila Machu, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Romana Gálika, dekana Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Marka Halu, dekana Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov SPU

Juraja Pénzeša, generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV

Štefana Adama, generálneho riaditeľa sekcie stratégií analýz a prierezových činností MPRV

Mariana Novotu, poradcu štátneho tajomníka MPRV Martina Kováča

Našich prednášajúcich

Pavla Hauptvogela, riaditeľa NPPC – výskumný ústav rastlinnej výroby

Ľudovíta Cagáňa, vedúceho katedry, fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU

Stanislava Matulu, manažér kvality Tate & Lyle Boleráz

Radovana Ďuranu, analytika, Iness – inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Riaditeľov a predsedov regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr

Zástupcov médií a Vás všetkých, ktorí sa podielate na pestovaní a spracovaní kukurice.

            Na úvod by som povedal niekoľko informácií o kukurici. V máji v roku 2003 na konferencii v Bučanoch pri Trnave, ktorá mala názov Kukurica v teórii a v praxi, odznela táto veta:

Kukurica je strategická plodina 21.storočia. A táto veta platí aj dnes, veď je najviac pestovaná plodina na svete popri ryži a pšenici. Kukurica je efektívna trhová plodina a je jedna z najuniverzálnejších plodín na svete. Pestovanie kukurice je vymedzené júlovými teplotami 21 – 27 ˚C, pokiaľ tieto územia majú vhodnú pôdu na pestovanie a hlavne dostatok zrážok spolu so závlahovou vodou. V niektorých krajinách je významnou potravou pre človeka.

Využitie kukurice je dôležité pre živočíšnu výrobu v chove hospodárskych zvierat, najme v chove hovädzie dobytku a ošípaných, kde je najvýznamnejšou zložkou krmiva.

 • V potravinárskom priemysle:

výroba izoglukózy, sirupov, detskej výživy, jogurtov, výživových doplnkov, škrobu, kukuričného oleja.

 • Cukrová kukurica využívaná v rôznych podobách.
 • Vo farmaceutickom priemysle:

na výrobu liekov, nakoľko kukurica nie je alergén a lieky používajú aj celiatici.

 • V papiernickom priemysle pre rôzne druhy papiera.
 • V rôznych odvetviach národného hospodárstva ako náhrada plastov, izolátorov do rozvodných sústav elektrickej energie a ďalších okolo 500 výrobkov, čo sa vyrába z kukurice.
 • Výroba bioetanolu.

Kukurica za 6 mesiacov svojej vegetácie má potenciál vyprodukovať 12 až 14 ton kukurice po jej vysušení a 30 až 40 ton zelenej hmoty. Zapracovaním do pôdy alebo ponechaním na povrchu pôdy v bezorebných technológiách, veľkého množstva rastlinných zbytkov po zbere úrody sa zvyšuje humus v pôde, čím aj úrodnosť pôdy.

            V roku 2022 bolo zasiate 176 000 ha zrnovej kukurice, čo bolo menej v porovnaní s rokom 21 o 27 000 ha. Dôvod pestovateľov bolo vysoká cena energií pri jej sušení na skladovateľnú vlhkosť.  Vplyvom extrémneho sucha a nedostatku zrážok koncom júna a celý júl pestovatelia kukurice časť porastov preradili na siláž, takže zberová plocha podľa definitívnych výsledkov poľnohospodárskych plodín, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR k 31.3.2023 bol: zberová plocha 158 690 ha s produkciou 683 694 ton a s priemernou ha úrodou 4,316 ton.

Okresy s vyššou úrodou kukurice:

Okres

Výmera ha

Produkcia tony

priemerná úroda

Šaľa

8 443

49 560

5,87

Dunajská Streda

18 524

106 276

5,82

Michalovce

6 860

35 890

5,23

A viacej okresov 4 až 5 ton z ha a s menšou výmerou zberanej kukurice a s priemernou úrodou 4,5 tony.

Najnižšie úrody dosiahli tieto okresy:

Okres

Výmera ha

Produkcia tony

priemerná úroda

Trnava

6 818

23 185

3,4

Levice

10 354

22 740

2,2

Nitra

9 096

31 614

3,48

Nové Zámky

20 281

76 029

3,75

Trebišov

5 720

22 353

3,91

Veľký Krtíš

1 090

2 802

2,57

Spolu

53 359

178 723

3,35

A taktiež ďalšie okresy s menšou výmerou zrnovej kukurice dosiahli priemernú úrodu pod 3,5 tony z ha.

Ale treba povedať aj to, že aj v okresoch s úrodou zberanou nad 4 tony z ha sú aj také podniky, ktoré dosahovali úrodu pod 3,5 tony.

            Tieto okresy s tak nízkou hektárovou úrodou spĺňajú platnú Schému štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

            Dosiahnutá päťročná priemerná úroda za roky 2017 až po rok 2021 je 7,58 ton z ha, z priemernej výmery pestovanej kukurice 194 000  ha ročne a priemernej produkcie ročnej je 1 523 000 ton kukurice.

            Domáca spotreba činí ročne 1 005 000 ton, vývoz predstavoval priemerne 490 000 ton ročne, sebestačnosť do roku 2022 bola na Slovensku 145 %. Spotreba na Slovensku

 • potravinárska kukurica 315 000 ton
 • kŕmné zmesi 330 000 ton
 • osivová kukurica 10 000 ton
 • bioetanol 350 000 ton

Výsledku zberu kukurice na zrno vo vybraných krajinách sveta, skutočnosť za rok 2022

KRAJINA

Výmera

(v tisíc ha)

produkcia 

v mil.t

úroda v t/ha

USA

Čína

Brazília

Výsledky zberu kukurice na zrno vo vybraných krajinách EÚ, skutočnosť za rok 2022

KRAJINA

Výmera

(v tisíc ha)

produkcia 

v mil.t

úroda v t/ha

Rumunsko

Francúzko

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Poľsko

Nemecko

Taliansko

Zrážky – závlahy. Podľa observatória Hurbanovo merané zrážky od roku 1876 za 146 rokov namerali v priemere 569 mm ročne. Svedčí to o tom, že zhruba 569 mm sa nemení a prší aj v tomto období. Za mesiac máj, jún, júl podľa meraní observatória prší 174 mm, čo je pre kukuricu málo. A potom je kukurici potrebné tieto 3 mesiace dodať vodu závlahou ak chceme dosiahnuť vyššie úrody 7 – 8 ton. Štatistický úrad uvádza, že na Slovensku je sfunkčnených závlah (z údajov Hydromeliorácií ) štátny podnik 62 423 ha sa v roku 2021 zavlažilo 25 556 ha a v roku 2022 sa zavlažilo 25 866 ha, z toho sa dá predpokladať, že kukurica sa okrem osivovej kukurici nezavlažovala.

            Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v gescii pána štátneho tajomníka pána Martina Kováč sa intenzívne venuje agende – Voda a pôda, ale aj skutočnému stavu aká je možnosť dodať a zadržať vodu na našich poliach.

Ďakujem za pozornosť

 

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár